Privacyverklaring             

Toelichting 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  verplicht zorgorganisaties om cliënten te informeren over wat er met zijn of haar gegevens  gebeurt. In deze privacyverklaring (of: privacy-statement) wordt daarom beschreven hoe ’t Koren omgaat met de rechten van cliënten (b.v. inzage, correctie en verwijdering van informatie), hoe de persoonsgegevens zijn beveiligd en wat er met de persoonsgegevens gedaan wordt.

Contactgegevens

De persoonsgegevens  worden verwerkt door:

’t Koren

Eénmanszaak, ingeschreven bij de KvK onder nummer:  37143289

Sylvia Markgraaf

Korenmolenlaan 39

1611 XD Bovenkarspel

Tel. 0646463346

Sylvia.markgraaf@gmail.com

Privacyverklaring ’t Koren 2019 

1

Algemeen

Om goede begeleiding te kunnen verlenen, worden uw contactgegevens en medische gegevens vastgelegd.

Ik doe dit in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat ik uw gegevens alleen gebruik voor het verlenen van begeleiding en de bijbehorende administratie en dat ik uw gegevens beveilig tegen inbreuk van derden.

Ik bewaar uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van begeleiding en zolang de wet mij verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zal ik uw gegevens verwijderen. Ik wissel gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, gemeenten etc. Dit wordt gedaan via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is. Uw gegevens worden alleen geraadpleegd als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van taken.

De informatievoorziening is optimaal beveiligd. Dat wil zeggen dat mailberichten beveiligd worden verzonden, papieren documenten achter slot worden bewaard en databestanden beveiligd zijn d.m.v. wachtwoorden. Wanneer het-ondanks deze maatregelen- mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan wordt dat gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

2

Het gebruik  van persoonsgegevens  door  S.  Markgraaf     

S. Markgraaf verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u verstrekt via de e-mail, telefoon en de app. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens verkregen worden via derden in het kader van mijn dienstverlening.

Persoonsgegevens

S. Markgraaf verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

* NAW-gegevens

* Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

* Geboortedatum

* Geslacht

* Burgerservicenummer

* Functionele mogelijkheden en belastbaarheid

* Beschikking

* Gegevens in een ondersteuning/begeleidingsplan

* Gespreksverslagen

* Inhoud van communicatie

*Zorgovereenkomsten

Doeleinden

S. Markgraaf verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

* het onderhouden van contact

* een goede en efficiënte dienstverlening

* Beheer van cliëntenbestand

* Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning

* Het bieden van begeleiding op maat

3

* Verbeteren van de dienstverlening  

* Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers van de

* Facturering

* Nakoming van wettelijke verplichtingen

Grondslagen

’t Koren verwerkt bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting, zoals b.v. verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht.

Tevens verwerk ik persoonsgegevens omdat S. Markgraaf hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

* Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening

* De bescherming van haar financiële belangen

* De verbetering van haar diensten

* Beveiliging en het beheer van haar systemen     

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan S. Markgraaf persoonsgegevens uitwisselen. S. Markgraaf kan voor de hiervoor genoemde  doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals ingeschakelde  ZZPers.  In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voorgenoemde doeleinden.

4

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden, wanneer S. Markgraaf aan een wettelijke verplichting moet voldoen.  S. Markgraaf zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële doeleinden of goede doelen.

Doorgifte  van  uw  gegevens  buiten de EER

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Indien uw persoonsgegevens buiten de EER worden verwerkt, gebeurt dit met in achtneming van de hiervoor toepasselijke wet- en regelgeving.

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn ËU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw  gegevens  bewaren

S. Markgraaf zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden omdat S. Markgraaf zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale of de medische bewaarplicht.

5

Belangrijkste   bewaartermijnen

GegevensAantal jaren
Ondersteuningsplannen15
Andere gegevens (dossiers) die vanuit overheidswege, bv belastingdienst, beschikbaar moet blijven7

Geheimhoudingsplicht

Alle medewerkers van ’t Koren zijn verplicht tot geheimhouding van gegevens over cliënten. Voor medewerkers die werken met persoonsgegevens van relaties en medewerkers geldt een vergelijkbare geheimhoudingsplicht. Deze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat hen uit hoofde van functie over medewerkers en relaties bekend is geworden en waarvan zij het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen. De medewerkers tekenen een geheimhoudingsverklaring alvorens zij toegang krijgen tot persoonsgegevens.

Toestemmingsverklaring

S. Markgraaf vraagt de cliënt voor het opvragen, uitwisselen en inventariseren van informatie ten behoeve van de zorgverlening een toestemmingsverklaring te tekenen.

Uw  rechten

U heeft het recht om S. Markgraaf een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek, ontvangt u binnen 5 werkdagen een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

6

Ook kunt u S. Markgraaf verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

S. Markgraaf

Sylvia.markgraaf@gmail.com / 0646463346

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door S. Markgraaf, laat dit dan vooral weten. Mocht u er met ons samen niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28-11-2019.

S. Markgraaf kan deze privacyverklaring aanpassen. U kunt ten alle tijden via de mail vragen of er na bovenstaande datum een wijziging heeft plaatsgevonden en of u de nieuwste versie kunt ontvangen.